Danh sách bài viết

  • Rule - It - Right #32: Giải thoát sau khi đánh bóng từ khu vực phạt

    Rule - It - Right #32: Giải thoát sau khi đánh bóng từ khu vực phạt

    Khi người chơi chọn đánh bóng từ trong khu vực phạt và sau khi đánh, bóng: Bị mất hoặc OB, người chơi có thể thực hiện giải thoát theo những cách dưới đây: 1. Đánh lại từ vị trí của cú đánh trước đó bên trong khu vực phạt với 1 gậy phạt, hoặc 2. Chọn giải thoát với 2 gậy phạt theo một trong các lựa chọn sau: - Đánh lại từ vị trí của cú đánh sau cùng bên ngoài khu vực phạt - Thả bóng trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-sau ra ngoài khu vực phạt - Giải thoát ngang trong vòng 2 gậy ra ngoài khu vực phạt (chỉ dành cho khu vực phạt màu đỏ).

    Xem thêm
ads banner